Organisatie

Hoofdlijnen van de structuur van onze gemeente:

De drie kernwoorden ˜vieren, leren en dienen" vormen het uitgangspunt van de structuur van de gemeente. Op grond hiervan zijn vijf werkgroepen/colleges gevormd. 
Voor de komende jaren is er een beleidsplan opgesteld. Dit Beleidsplan 2018-2022 (versie 2021-2022) beschrijft de koers die wij als gemeente willen varen. Het nieuwe Beleidsplan 2023-2028 is naar verwachting eind 2023 voltooid en goedgekeurd.


Vieren

"In de kerkdiensten danken wij God voor het geschenk van het leven en overdenken wij de bijbelse verhalen als bron van inspiratie voor ons dagelijks leven."
Daarom wordt in de eredienst de Bijbel gelezen; maar dat niet alleen, er wordt ook gezongen, gebeden, getwijfeld en geloofd, en de sacramenten van de Heilige Doop en de Maaltijd van de Heer gevierd.
In de werkgroep Vieren zijn commissies verantwoordelijk voor diverse vormen van vieren, organisten/instrumentale begeleiding en muziek.


Diaconie

Dienen is het derde kernwoord, dat de gemeente vanaf het allereerste begin karakteriseert. In het Nieuwe Testament komen we het woord zo'n vijftig keer tegen. Het gaat dan met name om het dienen van elkaar, zowel binnen als buiten de gemeente. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan materiële zaken zoals geldelijke ondersteuning, maar ook het er-voor-elkaar-zijn in tijden van vreugde en verdriet.
Het College van Diakenen omvat onder meer diaconaat en diaconale geldwerving, ZWO en het ouderenwerk.


Pastoraat

Pastoraat kan benoemd worden als het schenken van aandacht aan (meestal individuele) gemeenteleden. Dat gebeurt door ontmoetingen waar het gaat om algemene, sociale aandacht. En door bezoeken en gesprekken over zingeving, geloof, kerk, leven en dood. Dit werk gebeurt in onze gemeente door de predikanten, de kerkelijk werker en een grote groep vrijwilligers. Naast dit "georganiseerde" pastoraat wordt er - gelukkig - ook heel veel door gemeenteleden spontaan gedaan, vaak zonder dat anderen er weet van hebben. Dat moet ook vooral doorgaan. Het pastoraat  bestaat uit pastorale wijkteams, georganiseerd rond de predikanten en ook vallend onder de verantwoordelijkheid van de predikant en een werkgroep Pastoraat.


Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is dienstbaar aan het geheel van de gemeente. Het College coördineert o.a. het kerkelijk bureau, het onderhoud van de gebouwen, de kosters en de drukkerij.


Jeugd

De werkgroep jeugd probeert zich vooral bezig te houden met het coördineren en afstemmen van de verschillende activiteiten voor de jeugd van 4 tot ± 20 jaar. Daarnaast is er een stukje ondersteuning, zowel inhoudelijk als organisatorisch, wanneer daar behoefte aan is.
Via een jeugdouderling is er direct een vertegenwoordiger namens de jeugd in de kerkenraad.


De kerkenraad

De kerkenraad is samengesteld uit een predikant, een voorzitter, een scriba en kerkenraadsleden, die in de werkgroepen en colleges zitting hebben (het is dus niet zo dat de werkgroepen/colleges in de kerkenraad vertegenwoordigd zijn, maar omgekeerd: de kerkenraad is vertegenwoordigd in de werkgroepen/colleges).
De kerkenraad bereidt het algemene beleid voor en delegeert de uitvoering ervan aan de werkgroepen/colleges. Voor het gevoerde beleid is de kerkenraad verantwoording verschuldigd aan de gemeentevergadering.


De gemeentevergadering

De gemeente als geheel, bijeen in een gemeentevergadering, beoordeelt het algemene beleid. Zij heeft een beslissende stem als het gaat om principiële zaken, die met de hele gemeente te maken hebben. De gemeente komt tenminste tweemaal per jaar in vergadering bijeen.
terug