Kerkenraad

De kerkenraad is samengesteld uit een predikant, een voorzitter, een scriba en kerkenraadsleden, die in de werkgroepen en colleges zitting hebben (het is dus niet zo dat de werkgroepen/colleges in de kerkenraad vertegenwoordigd zijn, maar omgekeerd: de kerkenraad is vertegenwoordigd in de werkgroepen/colleges).
De kerkenraad bereidt het algemene beleid voor en delegeert de uitvoering ervan aan de werkgroepen/colleges. Voor het gevoerde beleid is de kerkenraad verantwoording verschuldigd aan de gemeentevergadering.

terug